Carta de Participació

Tens cap proposta?

Ompli el formulari i envia-la.

La nostra ciutat disposa des de ja fa anys d'una Carta de Participació Ciutadana on es contemplen drets dels veïns i veïnes de la ciutat així com mecanismes de participació i accés a la informació. Si bé aquesta ordenança municipal és molt avançada, tal volta el seu escàs ús i la necessitat d'actualitzar-la als nous temps ens duu a plantejar-nos quines són les seues mancances i possibilitats de millora. És per això que actualment l'Ajuntament de Gandia ha iniciat un procés d'actualització de la Carta de Participació Ciutadana i volem que tu en sigues partícip com a agent més interessat.
L’assoliment d’una democràcia sòlida i arrelada exigeix l’existència d’un important, ampli i plural fenomen associatiu que supere la insolidaritat, la fragmentació del teixit social i l’absència d’hàbits participatius, i que promoga en llibertat alternatives de convivència solidària i formes justes de distribució de la riquesa i del benestar. El dret a la participació, al costat de la defensa de la llibertat, a la lluita per la igualtat i al reconeixement dels drets econòmics i socials, són els paràmetres que marquen el camí que cal seguir per a la consecució d’una societat amb més justícia, benestar i progrés. És per això que cal impulsar i posar en funcionament aquelles vies de participació que, de forma eficaç, possibiliten l’exercici de la participació de la societat (dels ciutadans i, en particular, de les organitzacions socials) en l’elaboració de programes d’actuació pública i en el seguiment de la seua gestió i grau de compliment dels compromisos que se’n deriven. L’Ajuntament de Gandia, amb l’experiència adquirida en la gestió democràtica del municipi en els últims anys i tenint en compte les bases legals de la seua actuació, així com les característiques pròpies del municipi, promou formes de gestió més pròximes i accessibles per a la majoria dels ciutadans, més operatives i eficaces, per a una atenció més directa i immediata dels problemes i les necessitats que hi ha als diferents barris, districtes o grups socials, de manera que així siga més fàcil i activa la participació ciutadana, alhora que més encertada i democràtica la gestió pública. Així, es creen formes de participació ciutadana amb responsabilitats directes en la gestió de determinats serveis públics, en la forma i amb les facultats que la normativa vigent possibilita, a fi que s’aprofiten al màxim els recursos humans disponibles i es desenvolupe la coresponsabilitat de la societat i l’Administració en la gestió dels assumptes públics. La informació és una condició bàsica i indispensable per a facilitar l’existència de la participació ciutadana i l’interés col·lectiu en els assumptes públics. La realitat posa de manifest que el primer obstacle amb què es troba el ciutadà per a exercir els seus drets és la manca d’informació sobre aquests, de la mateixa manera que el desconeixement dels mecanismes per a exercir-los. D’altra banda, la complexitat, cada vegada major, de la gestió pública fa necessari que l’Administració oferisca als ciutadans una assistència permanent i un suport que faciliten les seues relacions amb els departaments, les oficines i els serveis de l’Administració. L’Administració reconeixerà a les organitzacions ciutadanes la capacitat d’autogestió de determinats serveis socioculturals, bé per iniciativa pròpia, prèvia consulta i negociació amb l’Administració, bé com a resultat de la trobada entre l’Administració i les organitzacions ciutadanes. D’aquesta manera, es desenvolupa la cooperació social que possibilitarà el sorgiment de recursos propis de la comunitat que suposen un estalvi per a l’Administració i la possibilitat de potenciar les iniciatives socials. Al mateix temps, i per afavorir el desenvolupament del món associatiu, l’Administració establirà ajudes econòmiques i materials a les organitzacions ciutadanes que siguen declarades d’interés municipal. L’Ajuntament de Gandia posarà en marxa un pla de construcció o rehabilitació d’edificis i instal·lacions destinats a activitats ciutadanes (centres cívics, etc.), que possibilite, amb mitjans suficients, l’associacionisme dels ciutadans, la seua participació en assumptes d’interés col·lectiu, la realització oberta a tota la societat d’iniciatives i activitats pròpies dels moviments socials i, en definitiva, la construcció d’un teixit associatiu conscient, actiu i ampli a la nostra ciutat.
Article 1. L’objecte d’aquesta Carta és la regulació de les normes referents a les formes, els mitjans i els procediments d’informació i de participació de veïns i d’entitats ciutadanes en la gestió municipal en tot allò que no estiga previst en l’ordenament juridicoadministratiu.

Article 2. Constitueixen objectius de l’Ajuntament, a través d’aquesta Carta, i seran criteris bàsics orientadors per a la seua aplicació:

a) Facilitar l’exercici dels drets i deures dels ciutadans a què es refereix aquesta Carta. b) Facilitar i promoure la participació dels veïns, les entitats i les associacions en la vida municipal, respectant les facultats de decisió corresponents als òrgans municipals representatius i millorant-ne l’eficàcia. c) Fomentar la participació organitzada i la vida associativa de la ciutat. d) Acostar la gestió municipal als ciutadans, impulsant-ne la seua participació. e) Garantir la solidaritat i l’equilibri entre els diferents nuclis de població, zones i districtes del terme municipal. f) Donar una tutela efectiva a les peticions dels ciutadans expressades a través del Consell de Participació Ciutadana. g) Facilitar una informació acurada dels grans temes municipals, com ara el Pressupost General, els plans urbanístics, les ordenances fiscals, els programes culturals, socials o de salut, així com de qualsevol altre que, pel seu contingut, l’Ajuntament considere convenient, l’haguera sol·licitat el Consell de Participació Ciutadana o la cinquena part de les associacions inscrites en el Registre Municipal.

Article 3. Per a l’assoliment d’aquest objectiu, la participació ciutadana s’exercirà a través dels drets que es reconeguen en aquesta carta i en l’ordenament juridicoadministratiu.

Article 4. L’àmbit d’aplicació d’aquesta Carta de Participació Ciutadana s’estén a tot el terme municipal de Gandia, incloent-hi:

a) Els habitants, sempre que estiguen empadronats.

b) Les entitats ciutadanes, sempre que la seua adreça social i el seu àmbit territorial estiguen situats dins del citat terme.

En aquest sentit, es consideren entitats ciutadanes les associacions de veïns, federacions, juntes i qualssevol altres formes d’integració d’associacions de base constituïdes que tinguen per objecte la defensa dels interessos generals o sectorials dels ciutadans, sempre que estiguen inscrites en el Registre General d’Associacions i en el Registre Municipal d’Associacions i Entitats Ciutadanes de Gandia.
CAPÍTOL I. DRETS I DEURES Article 5. Són drets i deures dels veïns del municipi de Gandia els previstos amb caràcter general per l’ordenament jurídic, així com els que s’indiquen en aquesta Carta. Article 6. La participació dels ciutadans en el govern municipal es podrà articular mitjançant l’exercici del dret de consulta, de petició i proposta, o la intervenció oral, d’acord amb el que s’estableix en els articles següents. CAPÍTOL II. DRET A LA INFORMACIÓ. Article 7.1. A la Casa Consistorial i, progressivament, als centres socials dels districtes municipals que es consideren necessaris, funcionarà una Oficina Municipal d’Informació i Recolzament a les Associacions (d’ara en avant OMIRA), que es considerarà un servei bàsic per al ciutadà, capaç de donar resposta d’una forma correcta i eficaç a les demandes dels ciutadans i les entitats ciutadanes. La Regidoria de Participació Ciutadana serà l’òrgan administratiu encarregat de distribuir la informació municipal ales associacions i entitats inscrites en el Registre Municipal. L’OMIRA tindrà les funcions següents:

a) Canalitzar tota l’activitat relacionada amb la informació que l’Ajuntament proporciona.

b) Informar els ciutadans de les finalitats, les competències i el funcionament dels diversos òrgans i serveis dependents de l’Ajuntament, així com dels òrgans i serveis de les administracions Central, Autonòmica i la Diputació Provincial.

c) Informar dels tràmits administratius de cada expedient i portar-ne el seguiment.

d) Efectuar un informe públic anual durant el primer trimestre de l’any següent, referent a les peticions i reclamacions efectuades pels ciutadans, amb l’expressió de quines s’han pogut solucionar i quines no, especificant-ne les causes.

Article 7.2. La Regidoria de Participació Ciutadana portarà un registre especial dels escrits de sol·licitud d’informació, de reclamació o de consulta que presenten les entitats ciutadanes. Article 8. Podran ser públiques les sessions dels òrgans a les quals es refereix aquesta Carta, en els termes que establesca la legislació i les reglamentacions o els acords plenaris pels quals es regesquen. Article 9. L’obtenció de còpies i certificacions acreditatives dels acords municipals o dels seus antecedents, així com la consulta d’arxius i registres, se sol·licitarà a l’OMIRA, la qual, d’ofici, realitzarà les gestions que siguen necessàries per tal que el sol·licitant obtinga la informació demanada en un termini no superior a 30 dies, sense que això entrebanque la marxa de la resta dels serveis municipals. En el supòsit que no es puga facilitar la informació, en un termini també no superior a 30 dies, es comunicarà el motiu de la denegació. Sempre amb subjecció al que disposa l’article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Article 10. Sense perjudici del dret general d’accés a la informació municipal reconegut a tots els ciutadans, les associacions inscrites en el Registre Municipal gaudiran, sempre que ho sol·liciten expressament, dels drets següents:

1. Disposar a l’Ajuntament i al centre social del districte, amb l’antelació necessària, de les convocatòries i ordres del dia dels òrgans col·legiats municipals que celebren sessions públiques, quan en l’ordre del dia figuren qües tions relacionades amb l’objecte social i l’àmbit territorial de l’entitat.

2. Rebre les publicacions informatives, periòdiques o no, que edite l’Ajuntament i, en especial, la informació resumida dels acords del Ple i de la Junta de Govern Local. 3. Celebrar reunions informatives amb regidors delegats de l’alcalde sobre assumptes de la seua competència, prèvia petició per escrit, en el termini màxim de 30 dies després de la presentació. 4. Aquells altres que s’estableixen expressament en aquesta Carta amb l’objectiu de facilitar la informació ciutadana. CAPÍTOL III. DRET DE PETICIÓ Article 11.1. Tota persona natural o jurídica, siga quina siga la seua nacionalitat, podrà exercir el dret de petició, individualment o col·lectivament, davant qualsevol institució pública, administració o autoritat, així com davant els òrgans de direcció i d’administració dels organismes i les entitats vinculats o dependents de les administracions públiques, respecte de les matèries de la seua competència, al marge de quin siga l’àmbit territorial o funcional d’aquesta. Article 11.2. Per a l’exercici del dret de petició es tindrà en compte el que disposa la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, Reguladora del Dret de Petició, i les altres disposicions sobre la matèria. CAPÍTOL IV. DEFENSA DELS BÉNS I DRETS PÚBLICS Article 12. Tots els ciutadans tenen legitimació activa per a emprendre les accions necessàries per a la defensa dels béns i drets del municipi, en els termes legalment o reglamentàriament establerts.
CAPÍTOL I. DRETS I DEURES Article 13. Les associacions i les altres entitats ciutadanes s’hauran d’inscriure en els registres municipals corresponents per a fruir dels drets que estableix aquesta Carta, així com per complir les obligacions que es deriven de la inscripció esmentada.

Article 14. Com a associacions inscrites en el Registre Municipal, fruiran dels drets que els corresponguen d’acord amb la normativa establerta en la legislació específica i en la mateixa Carta de Participació Ciutadana. CAPÍTOL II. DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS I ENTITATS CIUTADANES

Article 15.1. L’Ajuntament es compromet a crear un Registre Municipal d’Associacions i d’Entitats Ciutadanes de caràcter públic, per tal de possibilitar una política correcta d’associacionisme. Els drets reconeguts a les associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels ciutadans només podran exercir-se per aquelles que es troben inscrites en el Registre Municipal d’Associacions.

2. El Registre Municipal d’Associacions té per objecte permetre a l’Ajuntament conéixer el nombre d’entitats existents al municipi, les seues finalitats i la representativitat, als efectes de possibilitar una política correcta d’associacionisme, i serà independent de qualsevol altre registre.

3. Podran obtenir la inscripció en el Registre Municipal d’Associacions totes aquelles associacions l’objecte de les quals siga, sense finalitat lucrativa, la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels ciutadans del municipi, els pares d’alumnes, les entitatshumanitàries, associacions de veïns, culturals, esportives, ecologistes, feministes, pacifistes, recreatives, juvenils, sindicals, empresarials, professionals, etc.

4. La sol·licitud d’inscripció de qualsevol associació o entitat es presentarà a les oficines del Registre d’Entrada de l’Ajuntament.

5. El registre serà gestionat per la Secretaria General de l’Ajuntament a través de la Delegació de Participació Ciutadana, i les dades seran públiques. Les inscripcions es realitzaran a sol·licitud de les associacions interessades, les quals hauran d’aportar les dades següents:

a) Estatuts de l’associació.

b) Número d’inscripció en el Registre General

d’Associacions o uns altres registrespúblics.

c) Nom i cognoms de les persones que ocupen els càrrecs directius.

d) Adreça social.

e) Pressupost de l’exercici econòmic de cada any.

f) Programa d’activitats de cada any.

g) Certificació del nombre de socis.

6. En el termini de 15 dies, des de la sol·licitud d’inscripció, tret que aquell s’haguera d’interrompre per haver-se d’aportar documentació no inclosa inicialment, l’Ajuntament notificarà a l’associació el seu número d’inscripció i, a partir d’aqueix moment, es considerarà donada d’alta a tots els efectes. Si pertoca, la denegació de la inscripció serà motivada.

7. Les associacions inscrites estaran obligades a mantenir les seues dades al dia, en el termini màxim d’un mes, i a comunicar totes les modificacions que es produesquen. El balanç econòmic de l’exercici anterior, el pressupost i el programa anual d’activitats per a l’any següent es comunicaran a l’Ajuntament durant el primer trimestre de cada any.

8. L’incompliment d’aquestes obligacions comportarà la possibilitat que l’Ajuntament done de baixa l’associació en el Registre, amb la consegüent pèrdua dels drets que, com a associació, posseïa.

9. Les associacions inscrites tenen dret a proposar els seus representants en els consells d’administració i altres òrgans executius dels patronats, les societats, les empreses públiques, els organismes autònoms i la resta de formes de gestió dels serveis públics municipals, d’acord amb el que estableixen els reglaments o els estatuts respectius.

10. L’existència d’aquest Registre està vinculada a l’aplicació i al desenvolupament de les normes contingudes en l’article 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
CAPÍTOL ÚNIC. LA INICIATIVA DE COL·LABORACIÓ CIUTADANA Article 16. La iniciativa ciutadana és aquella forma de participació mitjançant la qual qualsevol persona física o jurídica pot sol·licitar a l’Ajuntament que es duga a terme una determinada activitat de competència i d’interés públic municipal.
CAPÍTOL ÚNIC. LA CONSULTA POPULAR Article 17.1. L’alcalde, després de l’acord de la majoria absoluta del Ple i amb l’autorització del Govern de la Nació, podrà sotmetre a consulta popular aquells assumptes de competència pròpia municipal i de caràcter local que siguen d’especial rellevància per als interessos dels ciutadans, a excepció dels relatius a la Hisenda Local.

2. Correspondrà a l’Ajuntament realitzar els tràmits necessaris per a la celebració de la consulta sobre matèries pròpies de la seua competència.

3. També podrà sol·licitar-se la celebració de consulta popular, després de la resolució dels acords interessats, per iniciativa ciutadana, quan així ho demane el 10% dels censats en la ciutat, d’acord amb el que preveu la legislació vigent.

Article 18. La consulta popular preveurà, en tot cas:

a) El dret de tot ciutadà censat a ser consultat.

b) El dret que la consulta expresse les possibles solucions alternatives amb la màxima informació escrita i gràfica possibles.

Article 19. El resultat de la consulta popular per via de referèndum haurà de ser tractat en sessió plenària extraordinària de la Corporació, que se celebrarà en el termini màxim d’un mes després de la realització del referèndum i en la qual s’adoptarà l’acord, tenint en compte, exclusivament, l’objecte de la consulta, i valoraran el percentatge de participació així com el resultat del referèndum.

Article 20. En allò no previst en aquest títol, caldrà tindre en compte el que disposa la legislació estatal o de la comunitat autònoma, en especial la Llei Orgànica 2/1980, de 18 de gener, Reguladora de les Diverses Modalitats de Referèndum.
CAPÍTOL ÚNIC. L’AUDIÈNCIA PÚBLICA Article 21. L’audiència pública és una forma de participació directa que es realitza de forma verbal en una unitat d’acte, convocada per l’Ajuntament, per a tractar assumptes de competència de l’Administració Municipal, i al desenvolupament de la qual poden assistir els ciutadans de l’àmbit territorial que estiguen interessats. L’Ajuntament assumeix l’obligació d’establir la normativa adient, amb el consens dels representants veïnals, per a dur a terme la materialització del dret d’audiència pública i el seu procediment concret, que es fixarà mitjançant la reglamentació corresponent.
CAPÍTOL I. DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA Article 22.1. Amb la finalitat de desenvolupar els objectius de participació, es constituirà el Consell de Participació Ciutadana, òrgan màxim de coordinació de les juntes municipals de districte i dels diversos consells sectorials. 2. El Consell de Participació Ciutadana tindrà les atribucions següents:

• Coordinar i vigilar el funcionament i l’eficàcia de les juntes municipals de districte i dels consells sectorials.

• Debatre el programa general d’actuació, els pressupostos municipals, els grans projectes de ciutat i els indicadors de resultats de la gestió municipal.

• Proposar la realització d’enquestes ciutadanes sobre temes que afecten la ciutat.

Article 23.1. El Consell de Participació Ciutadana estarà integrat pels membres següents: -President: l’alcalde. -Vicepresident: el regidor delegat de Participació Ciutadana. -Vocals:

• Un regidor de cadascun dels grups polítics amb representació en la CorporacióMunicipal. • Els vicepresidents executius i un membre que no tinga càrrec públic de cada consell sectorial. • Un representant de cada districte, triat entre els components no polítics de la Junta Municipal de Districte i en representació del moviment associatiu del seu àmbit territorial. • Els presidents, o la persona en qui es delegue, de les federacions o coordinadores legalment constituïdes.

Actuarà com a secretari, amb veu i sense vot, el de la Corporació Municipal o el funcionari en qui delegue. CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. - Presidència: (L’alcalde). - Vicepresidència: (Regidor P. Ciutadana) - Vocals:

• Un membre de cada grup polític amb representació en la Corporació Municipal • Un representant de cada districte elegit entre els components no polítics de la Junta Municipal de Districte • Vicepresidents executius i un membre no càrrec públic de cada consell sectorial • Els presidents, o persona en qui es delegue, de les federacions o coordinadores constituïdes.

2. El Consell de Participació Ciutadana es reunirà, en sessió ordinària, almenys una vegada al trimestre i, amb caràcter extraordinari, per convocatòria de la Presidència o quan ho sol·licite un terç dels seus membres. 3. El Consell de Participació Ciutadana emetrà informes en els supòsits següents:

a) Quan ho sol·licite l’alcalde, la Junta de Govern Local o la Comissió de Participació Ciutadana.

b) Abans de l’aprovació del programa d’actuació i de les ordenances i els reglaments generals.

c) Quan així ho establesca qualsevol disposició.

Article 24.1. Els membres del Consell de Participació Ciutadana seran designats pel Ple de l’Ajuntament, a proposta de les instàncies que presenten. 2. Els acords s’adoptaran per majoria simple. 3. De cada reunió que se celebre es redactarà acta, on constaran els assistents, els assumptes examinats i els acords adoptats. 4. Perquè es constituesca vàlidament el Consell, es requerirà l’assistència de la meitat més un del nombre legal dels seus membres. En segona convocatòria podrà constituir-se amb els membres presents, sempre que el seu nombre no siga inferior a tres. 5. La Delegació de Participació Ciutadana dotarà el Consell dels mitjans humans i materials necessaris per a l’acompliment de la seua funció. 6. Anualment s’editarà una memòria d’activitats, que es donarà a conéixer a través dels mitjans de comunicació. Article 25. El Consell de Participació Ciutadana crearà una comissió amb la finalitat d’elaborar el reglament dels pressupostos participatius, que hauran de ser aprovats pel Ple de l’Ajuntament. CAPÍTOL II. LA PARTICIPACIÓCIUTADANA EN EL PLE MUNICIPAL Article 26. Així mateix, l’Ajuntament s’obliga a establir la normativa reglamentada adient i el procediment, per tal de regular la participació ciutadana en el Plenari Municipal, amb el consens i la participació activa dels representants del món associatiu. Quan algun veí desitge intervenir en la sessió del Ple, a títol personal, podrà fer-ho ajustantse a allò que disposa sobre associacions i entitats l’article 228 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, haurà de presentar escrit amb vuit hores d’antelació davant l’Ajuntament, on concretarà l’assumpte en el qual estiga interessat. És potestatiu del president de la Corporació obrir un torn de precs i preguntes entre el públic assistent, una vegada conclosa la sessió.
CAPÍTOL I. DE LES JUNTES MUNICIPALS DE DISTRICTE Article 27.1. El Ple de l’Ajuntament podrà acordar la creació de juntes municipals de districte, com a òrgans territorials de gestió desconcentrada, que possibiliten la participació dels ciutadans en el govern i l’administració de la ciutat, sense perjudici del manteniment de la unitat de gestió i el govern municipal.

2. A través de la informació, la consulta, la proposta, el seguiment i el control sobre l’activitat municipal en assumptes locals acostaran l’Administració als veïns i milloraran l’eficàcia dels serveis públics que gestionen.

3. La divisió territorial del municipi per zones o districtes, la seua delimitació, el nombre i la composició serà articulada pel Ple de l’Ajuntament i podrà ser modificada en el moment en què, des d’aquest o des de l’associacionisme, hi haja voluntat participativa.

Article 28. L’activitat de les juntes de districte estarà basada en els objectius fonamentals que s’indiquen com a criteris reguladors en la regulació corresponent, que es durà a terme amb el consens dels representants veïnals.

Article 29. En allò no previst en aquesta Carta, serà d’aplicació supletòria la Normativa continguda en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat pel RD 2.568/1986, de 28 de novembre.

Article 30.1. La Junta Municipal de Districte estarà integrada pel president, un representant per cadascun dels grups polítics municipals, sis representants del moviment veïnal i cinc representants de les associacions sectorials ubicades al districte. En cada junta municipal de districte es constituirà el Ple de la Junta i les comissions de treball, a les quals correspondran les funcions que, respectivament, es preveuen en aquesta Carta.

2. La Presidència de la Junta Municipal de Districte serà exercida pel regidor delegat, a proposta de l’Alcaldia.

3. Formaran part de la Junta Municipal de Districte com a vocals:

- Un representant membre corporatiu de cadascun dels partits polítics amb representació municipal, designat pel seu grup.

- Sis representants del moviment veïnal, a proposta de les associacions de veïns del districte.

- Cinc representants elegits entre aquelles associacions amb àmbit funcional d’ocupació situat a la demarcació de la Junta de Districte.

- Actuarà com a secretari, amb veu però sense vot, el de la Corporació Municipal o el funcionari en qui delegue.

- A l’efecte de nomenar els cinc representants de les associacions, l’àmbit funcional de les quals estiga situat a la demarcació de la Junta Municipal de Districte, l’Ajuntament convocarà totes les associacions que tinguen la seua seu al districte i estiguen inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, a fi de garantir el principi de representativitat.

JUNTA MUNICIPAL DE DISTRICTE. President: (Regidor/a delegat/da). Vocals:

- Un representant membre corporatiu percadascun dels grups polítics amb representació municipal - Sis representants del moviment veïnal, a proposta de les associacions de veïns del districte - Cinc representants elegits entre aquelles associacions l’àmbit funcional de les quals estiga situat a la demarcació de la Junta Municipal de Districte

CAPÍTOL II. DEL PRESIDENT Article 31. El president de la Junta Municipal de Districte serà nomenat i cessat per l’alcalde entre els regidors de l’Ajuntament. D’aquest nomenament i cessament es donarà compte a la Corporació Municipal. En cas de vacant de la Presidència, l’alcalde en nomenarà un altre en el termini d’un mes, d’acord amb el que estableix el paràgraf anterior.

CAPÍTOL III. DELS VOCALS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRICTE Article 32.1. Poden ser vocals de la Junta Municipal de Districte, en representació dels veïns:

a) Les persones majors d’edat residents a l’àmbit territorial de la Junta Municipal de Districte. b) Aquells que treballen a l’àmbit territorial de la Junta Municipal de Districte i que, alhora, mantinguen una presència activa en la vida organitzativa i associativa del districte que integrala Junta Municipal.

2. En tot cas, els representants veïnals hauran de figurar inscrits en el cens electoral de la ciutat i no estar inclosos en cap dels supòsits següents:

a) En alguna causa d’inelegibilitat o incompatibilitat prevista en la Legislació de Règim Local o en la Legislació de Règim Electoral, per al càrrec de regidor.

b) Ser vocal d’una altra junta municipal de districte.

3. Els membres de la Junta Municipal de Districte seran nomenats pel Ple de l’Ajuntament, a proposta de les entitats que representen.

Article 33. Els vocals de la Junta Municipal de Districte seran cessats en els seus càrrecs, per acord del Ple de l’Ajuntament, en els supòsits següents:

a) Per causa sobrevinguda al càrrec de vocal, que comporte la incompatibilitat o inelegibilitat previstes per la Legislació de Règim Local o de Règim Electoral per al càrrec de regidor/a, o per accedir als càrrecs de diputat/da, senador/a, conseller/a de la Generalitat o diputat/da provincial o regidor/a de l’Ajuntament de Gandia, tret que exercira el càrrec de president/a de la junta municipal de districte respectiva, o qui haja sigut designat en representació dels grups polítics municipals.

b) Quan el grup polític municipal o l’entitat que va proposar el seu nomenament li retire la confiança, després de l’acceptació de l’Ajuntament.

c) Per inassistència injustificada a tres reunions consecutives del Ple de la Junta o a cinc alternes en el termini d’un any.

d) Per dimissió del vocal, acceptada pel president de la Junta Municipal de Districte.

e) A proposta ciutadana. Per a exercir-se, caldrà un nombre mínim de signatures del 10% dels veïns de l’àmbit territorial de la Junta.

Aquesta petició haurà d’incloure una exposició raonada de motius i serà traslladada al president de la Junta Municipal de Districte el qual presentarà un informe adjunt en aquest sentit, i l’elevarà a l’Ajuntament. En altres supòsits, el cessament requerirà un informe previ del president de la Junta Municipal de Districte i l’acord favorable de les dues terceres parts del nombre de fet dels membres que la integren. Aquesta decisió originarà l’obertura de l’expedient oportú, en el qual, en tot cas, es concedirà audiència a l’interessat. El grup polític municipal o l’entitat que va proposar el nomenament del vocal cessat haurà de formular proposta de nou nomenament en el termini màxim d’un mes.

Article 34. El mandat del president i dels membres de les juntes municipals de districte en els seus càrrecs respectius serà el mateix de la corporació municipal que els nomena.

CAPÍTOL IV. ÒRGANS DE GOVERN, ADMINISTRACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LES JUNTES MUNICIPALS DE DISTRICTE Article 35. Els òrgans bàsics de govern, d’administració i de participació de les juntes de districte són el President i el Ple. El president és, alhora, president de tots els seus òrgans. El Ple està format pel president i els vocals. La Junta Municipal de Districte podrà formar totes les comissions de treball que considere oportunes per a millorar les seues funcions.

Article 36. Les comissions de treball són òrgans d’estudi, d’assessorament, de consulta, de proposta i de seguiment de la gestió on s’esdevé la participació real, directa i efectiva dels ciutadans en la vida municipal.

Article 37. La Junta Municipal de Districte celebrarà, almenys, una reunió ordinària cada tres mesos. Se celebraran reunions extraordinàries sempre que siga necessari, a iniciativa de les autoritats i els òrgans següents:

• L’alcalde. • El president de la Junta Municipal de Districte. • Un terç dels membres de la Junta Municipal de Districte. • Un 1% dels ciutadans residents a la demarcació territorial de la Junta Municipal de Districte, inscrits en el padró de la ciutat i amb dret a vot, sempre que la iniciativa siga motivada.

En els supòsits en què la iniciativa no provinga de la Presidència de la Junta Municipal de Districte la reunió s’haurà de convocar en els cinc dies següents a la petició de la convocatòria. Article 38. Sobre el règim de reunions:

a) Les convocatòries de les reunions ordinàries de la Junta Municipal de Districte s’hauran de realitzar amb vuit dies d’anticipació; si es tracta de reunió extraordinària, hauran de transcórrer dos dies entre la convocatòria i la celebració.

b) Tant l’ordre del dia com els acords adoptats en les reunions s’hauran de comunicar a l’Alcaldia.

c) El quòrum perquè siga vàlida la celebració de les reunions serà d’un terç del nombre legal dels seus membres, sense que, en cap cas, puga ser inferior a tres.

d) Els acords s’adoptaran per majoria simple dels membres presents; quan es produïsca un empat, decidirà el president amb vot de qualitat.

e) Les reunions de la Junta Municipal de Districte seran públiques. El president adoptarà les mesures necessàries per al seu desenvolupament normal i hi regirà la normativa de funcionament que exigeixen els plens corporatius.

f) El secretari de la Junta Municipal de Districte redactarà acta de cada reunió, la qual es transcriurà mecànicament al Llibre d’Actes de la mateixa Junta.

g) Les sessions se celebraran habitualment a les seus de les juntes municipals de districte, però es podran realitzar en un altre lloc, si ho acordara així el seu Ple o el president, o en aqueix cas, es farà constar de forma expressa en la convocatòria.

h) Els/les regidors/es de l’Ajuntament de Gandia que no siguen membres de la Junta Municipal de Districte podran participar en les reunions amb veu i sense vot.

Article 39. En el cas de vacant de més de dos terços dels membres de la Junta Municipal de Districte, si els grups polítics municipals o les entitats no formulen proposta de nou nomenament en el termini d’un mes des que el fet s’ha produït, el Ple de l’Ajuntament procedirà a designar els vocals necessaris per a completar el nombre que corresponga a cada junta municipal de districte. En aquest cas, l’Ajuntament disposarà del termini màxim de dos mesos.

Article 40. El Ple de la Junta, dins del seu àmbit territorial, tindrà les atribucions següents:

- En matèria urbanística, informar durant el procés d’elaboració sobre:

· L’aprovació de plans parcials, les modificacions del PGOU i les expropiacions.

· L’aprovació d’estudis de detall i projectes d’urbanització.

· El pla d’inversions i obres que es realitzaran al districte.

- En matèria econòmica, informar i ser informat sobre:

· El pressupost municipal, per mitjà del desenvolupament reglamentari dels pressupostosparticipatius.

· El pressupost de la Junta Municipal de Districte, així com de l’execució pressupostària.

· Les subvencions assignades a les comissions de festes i associacions existents en l’àmbit territorial del barri.

- En matèria social:

· Participar en la millora de gestió dels edificispúblics, destinats als serveis públics i a les activitats dels col·lectius del districte.

· Informar, amb caràcter previ, de la concessió d’habitatges de caràcter social o de promoció municipal.

Així mateix, el Ple de les juntes tindrà dret a rebre informació o a informar de qualsevol assumpte, així com a proposar la realització de qualsevol acció que afecte el districte, quan siga sol·licitat per la majoria simple dels seusmembres.

CAPÍTOL V. OFICINA DE LA JUNTAMUNICIPAL DE DISTRICTE Article 41. Cada junta municipal de districte estarà dotada dels mitjans personals i materials necessaris, i comptarà amb un local adequat per a poder desenvolupar les funcions i les comeses que se li assignen. L’Oficina de la Junta Municipal de Districte s’estructurarà d’acord amb la plantilla orgànica de funcionaris, inspirada en els principis de jerarquia, d’eficàcia i d’eficiència. El secretari general podrà delegar facultats en un funcionari, el qual les exercirà com a secretari en les reunions del Ple de la Junta Municipal de Districte, amb veu assessora i sense vot; assumirà, a més a més, la màxima responsabilitat en el funcionament de l’Oficina.

CAPÍTOL ÚNIC. DELS CONSELLS SECTORIALS Article 42. El Ple de l’Ajuntament, després de l’informe del Consell de Participació Ciutadana i del dictamen de la comissió informativa que corresponga, podrà acordar l’establiment de consells sectorials per a cadascun dels sectors o les àrees de l’activitat municipal, amb la finalitat de canalitzar la participació dels ciutadans i les seues associacions en assumptes municipals, amb plena subjecció al que estableix el RD 2.568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals. Entre els diversos consells sectorials existents haurà de constar el Consell de la Dona.

Article 43. Els consells sectorials són òrgans de participació, d’informació i de proposta de la gestió municipal, referida als diversos sectors d’actuació en els quals l’Ajuntament té competència.

Article 44. La composició, l’organització, l’àmbit d’actuació i el règim de funcionament dels consells sectorials s’establiran en l’acord plenari corresponent, a proposta de la Delegació d’Informació i Participació Ciutadana, després d’un informe del Consell de Participació Ciutadana. En tot cas, cada consell serà presidit perl’alcalde, o membre de la Corporació en qui delegue, com a vicepresident executiu; la vicepresidència segona recaurà, necessàriament, en un representant del moviment associatiu.

Article 45. Una vegada s’haja constituït el Consell Sectorial, es dotarà d’un reglament de funcionament intern, que haurà de ratificar el Ple de l’Ajuntament després del dictamen de la comissió informativa corresponent i l’informe del Consell de Participació Ciutadana.

Article 46. Són funcions del Consell Sectorial:

a) Presentar iniciatives, propostes o suggeriments a l’Ajuntament, per a ser discutits en les comissions informatives municipals corresponents, sobre la base de la funció bàsica de la potenciació de la participació ciutadana.

b) Participar en l’elaboració del programa anual d’actuació i el pressupost de l’àrea corresponent.

c) Participar en els patronats, les societats,etc., corresponents.

d) Ser informats dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i el Ple de l’Ajuntament, pel que fa a aquells temes del seu interés, si així ho sol·liciten.

CAPÍTOL ÚNIC.- RECONEIXEMENT DE ENTITATS CIUTADANES D’UTILITAT PÚBLICA MUNICIPAL Article 47. Les entitats ciutadanes sense ànim de lucre −associacions de veïns incloses−, inscrites en el Registre Municipal d'Associacions i Entitats Ciutadanes, podran ser reconegudes per l'Ajuntament, a través del procediment i la normativa que s’establesca, com a entitats d’utilitat pública municipal, quan el seu objecte social i les activitats que realitzen tinguen un caràcter complementari respecte a les competències municipals previstes en les lleis, i desenvolupen una actuació constant per a fomentar l’associacionisme veïnal i la participació ciutadana en els assumptes d’interés públic.
CAPÍTOL ÚNIC. PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LOCALS, MITJANS DE COMUNICACIÓ I SUBVENCIONS

Article 48. Els centres socials, els centres cívics, les cases de cultura, els locals als barris per a les activitats ciutadanes i altres dotacions semblants constitueixen un servei municipal que l’Ajuntament ofereix a tots els ciutadans del municipi, per tal de fer més accessible la cultura i el benestar social, així com fomentar l’associacionisme veïnal i la participació ciutadana en la vida social.

Article 49. Les entitats ciutadanes inscrites en el Registre Municipal d’Associacions i Entitats Ciutadanes podran utilitzar els locals municipals públics destinats als objectius indicats en l’article anterior per a la realització de les seues activitats sense més limitacions que les que es deriven de les condicions del local, usos específics als quals estiga destinat i la programació prèvia.

CAPÍTOL I. DEFINICIÓ,NOMENAMENT I CESSAMENT Article 50. El Defensor del Ciutadà (Sindicatura del Poble de Gandia) és una institució la missió de la qual és vetlar pels drets dels ciutadans en relació amb l’actuació de l’Administració Municipal, dels organismes administratius que en depenen, de les empreses de serveis públics amb capital municipal i dels concessionaris dels serveis públics. Perquè això siga possible, podrà supervisar l’activitat de l’Administració Municipal i de les persones que en depenguen o estiguen adscrites a un servei públic.

Article 51. El Defensor del Ciutadà (Sindicatura del Poble de Gandia) serà designat per l’Alcaldia-Presidència, a proposta del Ple, mitjançant un acord adoptat amb el vot favorable de les dues terceres parts del seu nombre de fet, pel termini comprés entre la data de designació i la d’expiració del mandat de la Corporació Municipal.

Article 52. Podrà ser elegit Defensor del Ciutadà (Sindicatura del Poble de Gandia) la persona que reunesca els requisits següents:

a) Posseir la nacionalitat espanyola.

b) Gaudir de la condició jurídica de ser veí del municipi de Gandia.

c) Ser major d’edat i estar en ple ús dels drets civils i polítics.

Article 53. Per a l’elecció de Defensor del Ciutadà (Sindicatura del Poble de Gandia) es tindran en compte, preferentment, els criteris següents:

1r. Formació acadèmica i professional.

2n. Posseir experiència acreditada en els temes propis de l’àrea local.

3r. Conéixer la problemàtica del municipi de Gandia.

Article 54. El Defensor del Ciutadà (Sindicatura del Poble de Gandia) prendrà possessió del càrrec davant l’Alcaldia-Presidència, fent jurament o promesa de compliment fidel de la seua funció.

Article 55. 1. El Defensor del Ciutadà (Sindicatura del Poble de Gandia) exercirà aquesta funció en un despatx habilitat a aquest efecte, en jornada de dedicació parcial. Serà assistit per personal administratiu de l’Ajuntament de Gandia.

2. La retribució del Defensor del Ciutadà (Sindicatura del Poble de Gandia) anirà a càrrec del Pressupost General de l’Ajuntament. Amb aquesta finalitat es realitzaran les previsions anuals corresponents. L’import de la retribució guardarà proporció amb les retribucions establertes per al personal eventual de l’Ajuntament.

Article 56. 1. El Defensor del Ciutadà (Sindicatura del Poble de Gandia) serà cessat per alguna de les causes següents:

a) Per renúncia.

b) Per expiració del seu mandat.

c) Per incapacitat permanent.

d) Per actuar amb negligència manifesta, mala fe o interés personal, i per l’incompliment delsdeures i de les obligacions del càrrec.

e) Per haver sigut condemnat, mitjançant sentència ferma, per delicte dolós.

f) Per pèrdua de la condició de veí de Gandia.

g) Per defunció.

2. La vacant en el càrrec es declararà per l’Alcaldia-Presidència en els casos de renúncia, expiració del mandat, condemna penal, pèrdua de la condició de veí de Gandia i defunció. En els supòsits previstos en els apartats c) i d) el cessament es decidirà per majoria de les dues terceres parts del nombre de dret del Ple de la Corporació.

Article 57. El Defensor del Ciutadà (Sindicatura del Poble de Gandia) no serà competent per a modificar o anul·lar els actes i les resolucions de l’Administració Municipal.

CAPÍTOL II. PRERROGATIVES I INCOMPATIBILITATS

Article 58. El Defensor del Ciutadà (Sindicatura del Poble de Gandia) exercirà les seues funcions amb total independència de criteri respecte dels òrgans de l’Ajuntament i, durant la seua gestió, no estarà subjecte a instruccions ni a cap mandat imperatiu.

Article 59. 1. La condició de Defensor del Ciutadà (Sindicatura del Poble de Gandia) és incompatible:

a) Amb qualsevol mandat representatiu.

b) Amb qualsevol càrrec directiu a l’Administració Local i a les empreses públiques locals o participades.

c) Amb l’afiliació a partits polítics i centrals sindicals.

d) Amb la pertinença en actiu a les forces armades i als cossos i forces de seguretat del’Estat.

e) Amb l’exercici de les carreres judicials ifiscal.

f) Amb la condició de funcionari públic local en situació d’actiu.

2. Durant els 15 dies següents al nomenament i abans, en tot cas, de la presa de possessió com a Defensor del Ciutadà (Sindicatura del Poble de Gandia), aquest haurà de renunciar o sol·licitar excedència en tota situació d’incompatibilitat que puga afectar-lo, en cas contrari, s’entendrà que no accepta el nomenament.

3. Si la situació d’incompatibilitat sobrevinguera una vegada haguera pres possessió del càrrec, s’entendria que renuncia a aquest, en la data en què aquella s’haguera produït.

CAPÍTOL III. ÀMBIT DE COMPETÈNCIA

Article 60. L’àmbit de l’exercici de les funcions del Defensor del Ciutadà (Sindicatura del Poble de Gandia) queda circumscrit a aquell sobre el qual s’estenguen les competències del municipi.

Article 61. 1. El Defensor del Ciutadà (Sindicatura del Poble de Gandia) podrà intervenir a petició de qualsevol persona física o jurídica que presente una queixa i demostre un interés legítim sobre el seu objecte. No obstant això, no podran presentar queixes davant d’aquest les autoritats administratives, en matèries relacionades amb els assumptes de la seua competència.

2. També, podrà intervenir per iniciativa pròpia, quan les circumstàncies ho demanen.

3. El Defensor del Ciutadà (Sindicatura del Poble de Gandia) podrà intervenir en els casos següents:

3.1. Tractament desconsiderat als ciutadans.

3.2. Retards indeguts en l’actuació administrativa i el funcionament irregular, lent o negligent dels serveis municipals.

3.3. No-execució de les resolucions pròpies i dels acords adoptats.

3.4. Negativa a facilitar la informació que els ciutadans puguen sol·licitar.

3.5. En general, davant de les actuacions que impedesquen o entrebanquen l’exercici legítim dels drets reconeguts als veïns en la Legislació de Règim Local.

4. Contràriament, no podrà intervenir quan les queixes siguen anònimes i rebutjarà aquelles en què veja mala fe, manca de fonament i inexistència de pretensió.

5. Tampoc podrà intervenir quan les queixes puguen comportar perjudicis al dret legítim de terceres persones, quan l’objecte de les queixes o reclamacions es trobe pendent de resolució judicial o es trobe en tràmit una reclamació administrativa, o quan, després d’haver iniciat la tramitació de la queixa, les persones que l’han presentada interposen demanda o recurs davant dels tribunals, ni quan les queixes siguen formulades per persones amb dependència funcionarial o laboral de l’Administració Municipal, en qüestions relatives a l’àmbit de les relacions de servei o laborals.

CAPÍTOL IV. PROCEDIMENT

Article 62. Totes les actuacions del Defensor del Ciutadà (Sindicatura del Poble de Gandia) seran gratuïtes per a l’interessat, sense que siga necessària l’assistència de lletrat o procurador.

Article 63. La correspondència adreçada al Defensor del Ciutadà (Sindicatura del Poble de Gandia) no podrà ser objecte de censura i es registrarà per l’ordre temporal d’ingrés en la mateixa Institució, en llibre oficial obert a aquest efecte, completament independent del General de l’Ajuntament. Així mateix, i amb els mateixos requisits, es formalitzarà un llibre que registre les eixides de la institució.

Article 64. Les queixes adreçades al Defensor del Ciutadà (Sindicatura del Poble de Gandia) es formalitzaran per escrit firmades per l’interessat, amb indicació de les dades relatives a la identificació, veïnat i el domicili, els motius de la seua reclamació i les pretensions, en el termini màxim d’un any, que es comptarà a partir del moment en què tinguera coneixement dels fets objecte de la queixa. La presentació de les queixes podrà realitzar-se per qualsevol de les formes previstes en la regulació del registre d’entrada de documents administratius. El Defensor del Ciutadà (Sindicatura del Poble de Gandia) podrà declarar, quan ho sol·licite la persona que subscriga la queixa, la confidencialitat de les dades de caràcter personal de qui la formule, sense que això afecte el seu contingut.

Article 65. Una vegada s’haja admés la queixa, el Defensor del Ciutadà (Sindicatura del Poble de Gandia) iniciarà la investigació sumària i personal necessària per a l’aclariment dels supòsits que l’han originada, i donarà compte del contingut al responsable de l’àrea municipal escaient, a fi que ordene a la dependència administrativa corresponent que emeta informe sobre el particular interessat, en un termini no superior a 15 dies, el qual es podrà ampliar a 30, si la complexitat de l’assumpte ho exigira. La negativa o dilació injustificades del responsable de l’àrea o del cap de la dependència administrativa en la petició o l’emissió, respectivament, o en l’enviament de l’informe corresponent, podran ser considerades pel Defensor del Ciutadà (Sindicatura del Poble de Gandia) com a hostils o entorpidores de la seua actuació, i podrà sol·licitar a l’Alcaldia-Presidència l’adopció de mesures pertinents per a eliminar-ne els obstacles i fer-les públiques immediatament, transcorreguts 15 dies des de la sol·licitud de l’Alcaldia sense que s’haja resolt la situació.

Article 66. En la fase de comprovació o d’investigació d’una queixa o en la iniciada d’ofici, el Defensor del Ciutadà (Sindicatura del Poble de Gandia), prèvia comunicació, podrà presentar-se en qualsevol dependència municipal per a constatar totes les dades que siguen necessàries per a l’exercici de la seua funció, i podrà examinar aquells expedients i documents que hi estigueren relacionats.

Article 67. Quan la queixa estiga relacionada amb la conducta del personal al servei de l’Administració Municipal en l’exercici de les seues funcions, el Defensor del Ciutadà (Sindicatura del Poble de Gandia) donarà compte d’aquesta a la persona afectada i al seu immediat superior, a l’efecte de l’adopció de les mesures necessàries per tal de comprovar-ne laveracitat i correcció, si escau. Si, de les actuacions practicades, es dedueix que la queixa ha estat originada per abús, discriminació, error, negligència o omissió d’un òrgan de l’Administració Municipal o de personal al servei d’aquesta, el Defensor del Ciutadà (Sindicatura del Poble de Gandia) es dirigirà a la persona afectada, li faràconstar el seu criteri a aquest respecte i el traslladarà, en la mateixa data, al superior jeràrquici a l’Alcaldia-Presidència, amb la formulació dels suggeriments que considere adequats.

Article 68. El Defensor del Ciutadà (Sindicatura del Poble de Gandia), amb motiu de les seues investigacions, podrà formular, a les autoritats i al personal de l’Administració Municipal, advertiments, recomanacions, recordatoris dels seus deures legals i suggeriments per a l’adopció de noves mesures, a fi de perfeccionar els processos administratius.

Article 69. El Defensor del Ciutadà (Sindicatura del Poble de Gandia) informarà la persona interessada del resultat de les seues investigacions i gestions, així com de les respostes que li haja donat l’Administració Municipal a través dels seus òrgans o personal, tret que siguen de caràcter reservat o secret. També comunicarà el resultat positiu o negatiu d’aquestes a l’òrgan, el personal o la dependència administrativa corresponent.

CAPÍTOL V. INFORME A L’ADMINISTRACIÓ

Article 70. 1. El Defensor del Ciutadà (Sindicatura del Poble de Gandia) donarà compte anualment al Ple Municipal de la gestió realitzada, en una memòria en la qual detallarà el nombre i tipus de queixes presentades, de les rebutjades i les seues causes, de les actuacions d’ofici practicades, del resultat d’aquestes, i dels suggeriments i les recomanacions formulades, i distingirà les admeses i les no estimades.

2. Quan la gravetat o la urgència dels fets així ho aconsellen, el Defensor del Ciutadà (Sindicatura del Poble de Gandia) podrà presentar, en qualsevol moment, comunicacions o informes al Ple de l’Ajuntament, per mitjà de l’Alcaldia-Presidència.

Article 71. El Defensor del Ciutadà (Sindicatura del Poble de Gandia) mantindrà, amb elDefensor del Poble i amb el Síndic de Greuges, les relacions escaients de coordinació, cooperació i col·laboració, sense que hi puga interferir l’activitat d’una institució i l’altra.
PRIMERA. En allò no previst en aquesta Carta, hom s’atindrà al que disposen les normes següents:

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. Text refós de les disposicions legals vigents enmatèria de Règim Local, aprovat per Reial DecretLegislatiu 781/1986, de 18 d’abril.

Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre,Reguladora del Dret de Petició.

Llei Orgànica 2/1980, de 18 de gener, Reguladorade les Distintes Modalitats de Referèndum.

Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladoradel Dret d’Associació.

Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat pel Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre. Així com totes aquelles disposicions concordants i vigents en la matèria.

SEGONA.

El procediment de revisió o modificació de la Carta de Participació Ciutadana s’ajustarà al que estableixen els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, al que disposa aquesta norma reglamentària.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Des de la data d’entrada en vigor d’aquesta Carta queden derogades totes les disposicions contingudes en reglaments, ordenances municipals i acords del Ple que s’hi oposen.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Carta entrarà en vigor als 15 dies de la seua publicació completa en el Butlletí Oficial de la Província i es tramitarà d’acord amb el procediment establert en els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

ANNEX I.

L’àmbit territorial de les juntes municipals de districte, articulat sobre la base de la divisió actual del municipi de Gandia en zones, és el següent:

Beniopa; Benipeixcar; Centre Històric; Corea; El·líptica-República Argentina; Grau-Venècia- Rafalcaid; Marxuquera; Platja; Raval; Roís de Corella-Hospital i adjacents, i Santa Anna. Els districtes de Beniopa, Benipeixcar i Grau són territoris que, per raons d’història administrativa, posseeixen senyes d’identitat perfectamentdiferenciades. Aquesta divisió territorial del municipi podrà ser modificada d’acord amb l’article 27 d’aquesta Carta de Participació Ciutadana.