Una proposta de José Miguel

“Amb el fí de ajudar als ciutadans cívics a poder dessembolupar el seu civisme y als demés que no se queixen (la frase )” esqueee no hi han papèreres” ; la meua proposta és: aumentar la dotassió de papereres a la Ciutat-Grau-Platja. la meua frase: ” ajudem a fer cultura”, Gracias.

Con el fin de ayudar a los ciudadanos civicos a poder desarrollar su civismo y a los demas que no se quejen ( la frase ) ” esquee no hay papeleras ” ; la propuesta es aumentar la dotación de papeleras en la Ciudad – Grau y Playa. Mi frase : “ayudemos a hacer cultura” , Gracias.”

Pin It on Pinterest