1.- Qui i com pot fer una proposta?

Qualsevol persona empadronada a Gandia pot presentar propostes per als pressupostos participatius mitjançant el formulari de la web de participació ciutadana, a través d’un registre d’entrada a l’Ajuntament de Gandia o enviant un correu electrònic a participacio@gandia.org

2.- Quantes propostes es poden fer?

 No hi ha cap límit de propostes, pel que podràs enviar tantes com dessitges, però hauràs de fer-ho de forma individualitzada i separada, enviant un formulari per cada proposta que vulgues presentar.

3.- Què propostes puc presentar?

Pots presentar propostes relacionades amb inversions (obres/infraestructures) o despesa corrent (programes/activitats) de la ciutat, sempre i quan no formen part ja de serveis en funcionament o inversions en fase d’execució.

4.- Quins requisits han de complir les propostes?

Existeixen dos filtres per a les propostes realitzades. El primer és el de possibilitat: propostes que puguen ser realitzades dins de la legalitat i els requisits establerts. El segon és tècnic: han de ser propostes quantificades en menys de 50.000€ i tècnicament realitzables.

5.- Qui evalua les propostes?

Abans de publicar el conjunt de propostes que es sometran a votació, seran els tècnics municipals els que evaluen les propostes per estudiar la seua viabilitat i fixar un pressupost aproximat.

Les propostes que incomplisquen els requisits de forma evident seran directament descartades.

Les propostes que finalment passen a votació així com les que han estat rebutjades, seran publicades explicant els motius.

6.- Qui i on podrà votar?

Tindran dret a vot les persones empadronades en Gandia majors de 16 anys. 

El vot podrà ser telemàtic mitjançant la web de participació ciutadana, presencial mitjançant les urnes que s’habilitaran o mixte a través dels opinòmetres situats als diferents Centres Socials de la ciutat.

7.- Com es vota?

Cada persona podrà votar fins a tres propostes del conjunt de propostes realitzades. Per a votar s’haurà d’identificar amb el seu nom i cognoms, amb la seua data de naixement i amb el seu DNI.

REGLAMENT

REGLAMENT DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018

 

 

CAPÍTOL 1: OBJECTE I ÀMBIT D’ACTUACIÓ

 

         1.- OBJECTIU

         El present autorreglament estableix les bases i preceptes dels pressupostos participatius per a l’any 2018 com un marc d’actuació general però flexible, capaç d’adaptar-se a les necessitats del procés. Els principis rectors dels pressupostos participatius són:

 • Democràcia
 • Participació
 • Transparència
 • Coresponsabilitat
 • Igualtat
 • Eficàcia i eficiència
 • Solidaritat

 

         2.- CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

 

         La quantitat proposada per a l’any 2018 és de 200.000€ sense perjuí d’altres partides, projectes o òrgans que estableixen processos participatius per al seu desenvolupament.

 

         3.- TIPOLOGIA DE LES PROPOSTES

 

         Les propostes realitzades als pressupostos participatius han de complir els següents requisits:

 • Ser matèria d’inversions (obres/infraestructures) o despesa corrent (programes/activitats).
 • Entrar en el marc de la legalitat vigent per a l’àmbit municipal.
 • Estar geogràficament localitzades en el terme municipal de Gandia.
 • No superar econòmicament el 25% de la inversió total (50.000€).
 • No formar part de serveis en funcionament (contractes administratius) o inversions en fase d’execució.
 • Tindre una duració acotada en el temps, sent el màxim un any natural, per al cas de programes/activitats.

 

 

CAPÍTOL 2: SUBJECTES DEL PROCÉS

 

         4.- DEFINICIÓ DELS SUBJECTES

 

         Als pressupostos participatius de Gandia poden intervenir persones físiques, de forma anònima o personal; així com:

 • Entitats i associacions de la ciutat de diferents àmbits d’actuació (solidaritat, esports, música, joventut…).
 • Òrgans institucionals com les Juntes de Districte, els diferents Consells Sectorials o el Consell de Participació Ciutadana.
 • Queden expressament exclosos com a subjectes les organitzacions polítiques de la ciutat.

 

         5.- DRET PASSIU DELS SUBJECTES

 

Podran realitzar propostes tots els subjectes esmentats al punt 4 indistintament de la seua edat.

Cada subjecte podrà realitzar tantes propostes com desitge.

 

         6.- DRET ACTIU DELS SUBJECTES

 

Sols les persones físiques majors de 16 anys i empadronades en Gandia en el moment de la votació tenen dret al vot. El vot és intransferible, secret i explícit. L’Ajuntament de Gandia, a instància del Consell de Participació Ciutadana, establirà el mètode de votació més oportú i viable.

 

 

CAPÍTOL 3: FASES DEL PROCÉS

 

         7.- FASE DE PROPOSTA

 

En primer lloc s’obrirà un període de presentació de propostes per part dels subjectes mencionats al punt 5. Les propostes es podran fer arribar per diferents vies:

 • Presencial: mitjançant un registre d’entrada ordinari especificant l’objecte (pressupostos participatius).

 

En qualsevol cas cada proposta ha d’incloure necessàriament tres elements: AUTOR (pot ser personal o una entitat), LOCALITZACIÓ (un carrer, un districte, la ciutat…), DESCRIPCIÓ.

 

         8.- FASE D’ESTUDI

 

En segon lloc s’agruparan totes les propostes realitzades i seran estudiades pels tècnics municipals. Cada proposta serà valorada i pressupostada, quedant descartades aquelles que no complisquen els requisits establerts al punt 3. Per agilitzar la tasca d’estudi, es descartaran de forma prèvia aquelles propostes que siguen manifestament inviables.

 

El Consell de Participació Ciutadana donarà compte de les propostes, viables i no viables, i podrà ajustar atenent a criteris de territorialitat  el conjunt de propostes que pasaran definitivament a votació

Totes les propostes descartades hauran d’estar correctament motivades.

 

 

         9.- FASE DE VOTACIÓ

 

         En tercer lloc es votaran les diferents propostes viables i idònies que hagen superat el filtre d’estudi i del Consell de Participació Ciutadana.

Cada persona podrà votar un màxim de 3 propostes amb un valor idèntic, indistintament del seu objecte (obres/serveis) i ubicació geogràfica (específica/general).

 

 

         10.- FASE D’EXECUCIÓ I SEGUIMENT

 

Per últim, acabada la votació i publicats els resultats definitius, l’Ajuntament de Gandia iniciarà l’execució de les propostes aprovades amb un termini màxim d’un any, excepte per als casos particulars que, per les característiques pròpies, requerisca una durada ampliada.

Per al seguiment d’execució de les propostes es crearà una Comissió de Seguiment per part del Consell de Participació Ciutadana, que es reunirà amb el regidor delegat de Participació Ciutadana tres vegades: al cap dels 60 dies de la publicació definitiva de resultats, 6 mesos després i al cap de 12 mesos.

 

Pin It on Pinterest