Mapa dels Projectes Participa Gandia

Últimes notícies

Si tens una idea per millorar la ciutat, ara tens l’oportunitat de fer-la realitat.

FAQs

Als pressupostos participatius de Gandia poden intervenir persones físiques, de forma anònima o personal; així com entitats i associacions de la ciutat de diferents àmbits d’actuació (solidaritat, esports, música, joventut…); òrgans institucionals com les Juntes de Districte, els diferents Consells Sectorials o el Consell de Participació Ciutadana. Queden expressament exclosos com a subjectes les organitzacions polítiques de la ciutat, indistintament de la seua edat o lloc d’empadronament.

Pots presentar propostes relacionades amb inversions (obres/infraestructures) o despesa corrent (programes/activitats) de la ciutat, sempre i quan no formen part ja de serveis en funcionament o inversions en fase d’execució.

Les propostes realitzades als pressupostos participatius han de complir els següents requisits:

– Entrar en el marc de la legalitat vigent per a l’àmbit municipal

– Estar geogràficament localitzades en el terme municipal de Gandia.

– No superar econòmicament el 25% de la inversió total (50.000€).

– No formar part de serveis en funcionament (contractes administratius) o inversions en fase d’execució.

– Tindre una duració acotada en el temps, sent el màxim un any natural, per al cas de programes/activitats.

Abans de publicar el conjunt de propostes que es sometran a votació, seran els tècnics municipals els que evaluen les propostes per estudiar la seua viabilitat i fixar un pressupost aproximat.

Les propostes que incomplisquen els requisits de forma evident seran directament descartades.

Les propostes que finalment passen a votació així com les que han estat rebutjades, seran publicades explicant els motius.

Tindran dret a vot les persones empadronades en Gandia majors de 16 anys.

El vot podrà ser telemàtic mitjançant la web de participació ciutadana, presencial mitjançant les urnes que s’habilitaran o mixte a través dels opinòmetres situats als diferents Centres Socials de la ciutat.

Cada persona podrà votar fins a tres propostes del conjunt de propostes realitzades. Per a votar s’haurà d’identificar amb el seu nom i cognoms, amb la seua data de naixement i amb el seu DNI.

REGLAMENT DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2022

Els Pressupostos Participatius són uns processos democràtics a través dels quals els veïns i les veïnes poden decidir de manera directa en què invertir una part del pressupost municipal.

Els ciutadans i ciutadanes poden proposar, debatre i decidir el destí de 300,000€ de la partida d’inversions i despesa corrent del pressupost municipal per a l’any 2022.

CAPÍTOL 1: OBJECTE I ÀMBIT D’ACTUACIÓ

1. OBJECTIU

El present autorreglament estableix les bases i preceptes dels pressupostos participatius per a l’any 2022 com un marc d’actuació general però flexible, capaç d’adaptar-se a les necessitats del procés. Els principis rectors dels pressupostos participatius són:

· Democràcia

· Participació

· Transparència

· Coresponsabilitat

· Igualtat

· Eficàcia i eficiència

2. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

La quantitat estipulada per a l’any 2022 és de 300.000€ sense perjuí d’altres partides, projectes o òrgans que estableixen processos participatius per al seu desenvolupament.

3. TIPOLOGIA DE LES PROPOSTES

Les propostes realitzades als pressupostos participatius han de complir els següents requisits:

3.1. Ser matèria d’inversions (obres/infraestructures) o despesa corrent (programes/activitats).

3.2. Entrar en el marc de la legalitat vigent per a l’àmbit municipal .

3.3. Estar geogràficament localitzades en el terme municipal de Gandia.

3.4. No superar econòmicament 50.000€.

3.5. No formar part de serveis en funcionament (contractes administratius) o inversions en fase d’execució.

3.6. Tindre una duració acotada en el temps, sent el màxim un any natural, per al cas de programes/activitats.

CAPÍTOL 2: SUBJECTES DEL PROCÉS

4. DEFINICIÓ DELS SUBJECTES

Als pressupostos participatius de Gandia poden intervenir persones físiques, així com:

– Entitats i associacions de la ciutat de diferents àmbits d’actuació (solidaritat, esports, música, joventut…).

– Òrgans institucionals com les Juntes de Districte, els diferents Consells Sectorials o el Consell de Participació Ciutadana.

– Queden expressament exclosos com a subjectes les organitzacions polítiques de la ciutat.

5. DRET PASSIU DELS SUBJECTES

Podran realitzar propostes tots els subjectes esmentats al punt 4 indistintament de la seua edat o lloc d’empadronament. No podran ser anònimes

Cada subjecte podrà realitzar tantes propostes com desitge.

6. DRET ACTIU DELS SUBJECTES

Sols les persones físiques majors de 16 anys i empadronades en Gandia en el moment de la votació tenen dret al vot. El vot és intransferible, secret i explícit. L’Ajuntament de Gandia, a instància del Consell de Participació Ciutadana, establirà el mètode de votació més oportú i viable.

Per dur a terme aquest procés participatiu, el Consell de Participació acorda la següent metodologia i les bases que han de regir l’esmentat procés:

CAPÍTOL 3: FASES DEL PROCÉS

7. Fase 1. Informació i recollida de propostes

Del 3 novembre al 20 novembre de 2022

Es distribuirà material informatiu elaborat per donar a conéixer els pressupostos participatius i el seu procés. Es realitzaran tallers d’elaboració de propostes barrials amb els diferents agents socials per poder presentar propostes treballades col·lectivament.

* Mecanismes de recollida de propostes:

a) Tallers barrials d’elaboració de propostes: Les persones dinamitzadores dels tallers, vinculades a les associacions de veïns i veïnes del barri, seran les encarregades de recollir la proposta col·lectiva que s’elabore i es presente com a proposta barrial. Les propostes elaborades i consensuades a cada un dels barris aniran directes a la votació final (un total de 11, una per districte)

b) Pàgina web En la pàgina web participagandia.org es podran introduir les propostes per als pressupostos participatius 2022 seguint els passos que s’hi recomanen.

Les propostes rebudes directament a la pàgina web aniran a una votació filtre per elegir 11 propostes que passaran a la votació final. Totes les propostes rebudes per qualsevol dels canals seran analitzades, estudiades i posades en valor pels tècnics municipals per valorar la seua viabilitat.

8. Fase 2. Anàlisi general dels tècnics

23 novembre a 2 de desembre del 2022
Anàlisi general per part dels tècnics municipals per filtrar aquelles propostes que no siguen viables, responent a criteris de viabilitat tècnica i econòmica.

Aquelles propostes que no siguen de competència municipal o que sent competència municipal el servei estiga externalitzat, seran rebutjades.

També serà rebutjada tota proposta que supere els 50.000€.

9. Fase 3. Votació filtre

5 de desembre fins al 11 de desembre del 2022

En aquesta fase, es presenta a votació el conjunt de propostes rebudes des de la ciutadania que hagen passat l’anàlisi tècnic general. Les 11 propostes més votades passen a la votació final.

10. Fase 4.- Votació pública i presentació

Del 14 al 28 de desembre del 2022

En aquesta fase, es presenta públicament les propostes finalistes (un total de 22) i es desenvolupa el període de votació de propostes per part de tota la ciutadania major de 16 anys.

Amb la informació més detallada de cada proposta, es passaran a votació definitiva mitjançant la pàgina web participagandia.org

Cada persona podrà votar un màxim de 3 propostes amb un valor idèntic, indistintament del seu objecte (obres/serveis) i ubicació geogràfica (específica/general). Discriminació positiva dels barris amb menys densitat de població i que més dificultats han tingut per obtenir vots per les seues característiques. Mesura per fer més inclusius els Pressupostos Participatius i garantir que dels tres barris amb més dificultats, Marxuquera, Santa Anna i Benipeixcar, almenys 2 propostes estiguen entre les guanyadores. En el cas que alguna de les 2 propostes no resultara entre les 6 més triades, entrarien en detriment de la 6ª i 5ª proposta més triada.

La proposta guanyadora serà aquella que més puntuació haja obtingut, i s’ordenaran successivament conforme a la puntuació rebuda.

L’Ajuntament es compromet a executar les propostes que més puntuació haja obtingut. (Un mínim de 6 propostes)

11. Fase 7. Execució de les propostes
En aquesta fase, es constitueix la Comissió de Seguiment per tal de planificar els projectes d’execució de les propostes guanyadores; revisar els projectes d’execució redactats per part dels tècnics municipals; supervisar l’execució dels projectes; i finalment validar la memòria final del procés. En l’encàrrec i l’execució dels projectes es tindrà en compte la contractació socialment responsable.