Beniopa posa en valor el seu patrimoni.
El Patrimoni cultural es definix com el conjunt de béns, ja siga materials o immaterials, que tenen un important valor pel coneixement, missatge, diàleg cultural o creences, en definitiva, pels valors que vehiculen sobre la identitat col•lectiva d’un poble, transmesos d’una generació a l’altra.


El patrimoni cultural està constituït per tots els béns i valors culturals que són expressió de la identitat d’un poble, com ara la tradició, els costums i els hàbits, així com el conjunt de béns immaterials i materials, mobles i immobles, que tenen un especial interès històric, artístic, estètic, plàstic, arquitectònic, urbà, arqueològic, ambiental, ecològic, lingüístic, sonor, musical, audiovisual, fílmic, científic, testimonial, documental, literari, bibliogràfic, museològic, antropològic i les manifestacions, els productes i les representacions de la cultura popular”.


Existix perquè la societat hi dona valor. I a Beniopa volem donar valor a eixe patrimoni. Perquè es d’aquesta forma com es construix una identitat col•lectiva que es transmet de generació a generació. I la implicació i preservació d’eixe patrimoni crea normes de convivència per a mantindre net un poble o barri.
Creiem que cal conservar els espais actuals que tenim i donar-los ús. Una primera inversió per fer un museu a la nostra barriada, creiem que és possible.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment